شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۸/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "همایون مدرسی" دارند.

16th فوریه 2009 یانگوم بازی در آشپزخانه!-شهربان ۶
شورای شهر هم که قربان تکثرشان بروم اخیراً به هفت دسته ی یک تایی تقسیم شده اند و اصولا آب شان باهم در یک جوی نمی رود (مگر خلاف آن ثابت شود) ،چه برسد به این که به امور ارباب رجوع برسند.