شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۳/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "په می سقز" دارند.

14th نوامبر 2008 کذر مردم از رودخانه سقز در پاییز ۰