شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۴/۰۹/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "په می سقز" دارند.

۲۴ام آبان ۱۳۸۷ کذر مردم از رودخانه سقز در پاییز ۰