شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۴/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "پیاده رو" دارند.

28th آگوست 2015 پیاده رو ها را آزاد کنید! ۷
ماجرای استفاده شخصی از فضاهای عمومی که متعلق به همگان است ماجرای کهنه ای است و آنقدر تکرار شده است که از ملاحت آن کاسته شده و بر قباحت آن افزوده شده است. عکس های ارسالی از سوی یکی از همشهریان باعث شد دوباره نگاهی کوتاه به این معضل بیندازیم.بر اساس اصل 9 ماده 96 تبصره 6 کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می شود.همچنین، بر اساس تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند 20 همین ماده ...