شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۳/۰۴/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "پیمانکار" دارند.

1st ژانویه 2009 کارگران شهرداری 3 ماه است حقوق دریافت نکرده اند ۱۶
کارگران واحدهای تنظیف،حمل و نقل، اجرائیات و فضای سبز شهرداری سقز 3 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. به گزارش خبرنگار شارنیوز پیمانکاران شهرداری از اردیبهشت ماه که مناقصه جدید برگزار شده قادر به پرداخت مرتب حقوق و دستمزد کارگران نبوده و شهرداری دو بار درخواست اجرای ضمانت نامه بانکی این 3 پیمانکار سنندجی را مطرح کرده بود که اعضای شورا با آن مخالفت کرده بودند. طی 7 ماه گذشته جدای از پرداخت نامرتب حقوق،سایر پرداخت های قانونی از جمله حق عائله مندی هم به کارگران پرداخت نشده و به همین دلیل چند تن از کارگران به طرح شکایت در اداره کار سقز پرداخته اند. عدم توان پرداخت پیمانکاران مسئله ای قابل پیش بینی بود چرا که قیمت پیشنهادی این 3 پیمانکار پایین تر از مبلغ کارشناسی شده بود،یعنی مطابق با مبلغ سال قبل پیمانکار قبلی .که با توجه به افزایش 20% ...