شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "کامل سیدی مقدم" دارند.

7th نوامبر 2015 چالش های موجود در مسیر توسعه و راهکارها  ۱
   آنچه حائز اهمیت بوده و اینجانب را وادار به نوشتن چند سطری در این باره نموده است احساس نیاز و خواسته میباشد . این خواست و نیاز در ادوار مختلف از دغدغه های بشریت از ابتدا تا کنون و دارای سطوح متفاوت بوده است . احساس به نیاز تحول را ایجاد نموده و در واقع چنین پروسه ای توسعه را می طلبد  پس میتوان اذعان نمود هر آنچه در دنیای ما ثابت و لاتغییر است همان نیاز به تغییر و دگرگونی است که توسعه را در پی خواهد داشت و این به مثابه دینامویی برای جامعه بوده که همگان را بیاری بسیج نموده و رشد آنرا نیز تعیین می نماید هر چند پتانسیل ها و مزیتهای نسبی و حتی چالشهایی نیز به لحاظ جغرافیایی و اجتماعی و ... بسیار موثر واقع میگردند. لازم بذکر است بدون هیچگونه محافطه کاری و ...