شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۱۴/۰۳/۱۳۹۹

مطالبي که برچسپ "111" دارند.

۲۵ام دی ۱۳۸۷ تلفن گویای 111 برای دریافت شکایات مردم ۰
فرماندار سقز به شارنیوز گفت: تلفن گویایی 111 برای طرح شکایات و ارائه پیشنهادات مردم در مورد عملکرد دستگاه های دولتی در اختیار شهروندان است و اطمینان داشته باشند که پیام های آنها پیگیری خواهد شد.